REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE                1(2)

Tämä on Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.01.2019

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry

Y-tunnus 2375797-0

Keltinmäentie 25 C 33

40640 Jyväskylä

www.jyval.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsensihteeri Sirpa Koponen

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön, jäsenien ja sen entisten jäsenien jäsenrekisterin, kilpailuihin, lomiin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilötietojen ajantasainen hallinta ja ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- Nimi

- Syntymäaika

- Lähiosoite ja kotipaikka

- Laskutusosoite

- Puhelin

- Sähköposti

- Luottamussuhde

- Liittymispäivä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneksi hakevan jäsenhakemuksesta, jossa hän luovuttaa tietojaan. Jäsenrekisteriin tehtävistä muutoksista saadaan tieto jäseneltä kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse tai suullisesti.

                                        2(2)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi ( esim.kuljetus, matkat, postitus )

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin ylläpitäjä on Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry, rekisteriä säilytetään paperiversiona sekä digitaalisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Paperiversiot jäsenhakemuksista säilytetään mapeissa lukitussa kaapissa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jäsenillä on perustietojen tarkastamista ja korjaamista varten käyttäjätunnus (jäsennumero ja sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin. Mikäli jäsen haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua muulla tavalla, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai puhelimitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla jäsenellä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muutokset tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuoja on viimeksi päivitetty. 06.02.2019