Oopperamatka Ilmajoelle retkeillään 18.6.2021 PERUTTU. Uusi retkeillään 17.6.2022.


 

Oopperamatka Ilmajoelle perjantaina 18.6.2021 klo 13:00 PERUTTU. Uusi esityspäivä 17.6.2022.

Sirpa lähettää tietoa tekstiviesteinä matkan varanneille.

 

Ilma­jo­en Mu­siik­ki­juh­lat tuot­taa en­sim­mäi­sen oop­pe­ran la­pu­an­liik­kees­tä. Juh­lien seu­raa­va suur­tuo­tan­to Hil­jai­set pe­ri­vät maan – oop­pe­ra la­pu­an­liik­kees­tä kan­ta­e­si­te­tään ke­sä­kuus­sa 2020. Oop­pe­ran sä­vel­tää Juk­ka Lin­ko­la ja lib­re­ton kir­joit­taa Tuo­mas Park­ki­nen, joka myös oh­jaa te­ok­sen.

Teos jat­kaa Mu­siik­ki­juh­lien ko­ti­mais­ten kan­ta­e­si­tys­ten sar­jaa.

– Oop­pe­ra on va­vah­dut­ta­va ker­to­mus rak­kau­des­ta ai­ka­na, jol­loin mus­tat au­tot he­rät­ti­vät pel­koa la­keu­del­la, oi­keus otet­tiin omiin kä­siin ja la­pu­an­lii­ke repi eril­leen poh­ja­lai­sen ky­läyh­tei­sön. Ta­ri­nan kes­ki­ös­sä ovat Ola­vin ja Re­gi­nan, työ­läi­sen ja por­va­ris­ty­tön rak­kaus­ta­ri­na, sekä aat­teen rik­ko­ma Tu­ra­kan per­he, ker­ro­taan Mu­siik­ki­juh­lien kes­ki­viik­koi­ses­sa tie­dot­tees­sa.

Roo­leis­sa esiin­ty­vät muun mu­as­sa ba­ri­to­ni Vil­le Ru­sa­nen, sop­raa­no Saa­ra Kii­ve­ri, mez­zo­sop­raa­no Es­si Lut­ti­nen, sop­raa­no Mari Palo ja ba­ri­to­ni Jaak­ko Kor­te­kan­gas. Vih­to­ri Ko­so­lan pu­he­roo­lis­sa on näyt­te­li­jä Ta­ne­li Mä­ke­lä.

Matkaan sisältyy: kuljetus, oopperalippu, väliaikakahvit ja ruokailu. 

 

Sirpa
jasenasiat@jyval.fi tai puh 050-3665311